Хичээл №8: Future Continuous Tense

FUTURE CONTINUOUS TENSE

Энэ цаг нь “will be doing ” and “be going to be doing” гэсэн 2 хэлбэртэй. Энэ 2 хэлбэр нь ихэнх тохиолдолд адилхан утгатай байж бие биенээ орлож хэрэглэгдэж болдог гэдгээрээ Future Simple цагаас ялгаатай.

Form: Future Continuous with “Will”

[will be + present participle]

Examples:

 • You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
 • Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?
 • You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.
Positive Negative Question
 • I will be waiting.
 • You will be waiting.
 • We will be waiting.
 • They will be waiting.
 • He will be waiting.
 • She will be waiting.
 • It will be waiting.
 • I will not be waiting.
 • You will not be waiting.
 • We will not be waiting.
 • They will not be waiting.
 • He will not be waiting.
 • She will not be waiting.
 • It will not be waiting.
 • Will I be waiting?
 • Will you be waiting?
 • Will we be waiting?
 • Will they be waiting?
 • Will he be waiting?
 • Will she be waiting?
 • Will it be waiting?

Form: Future Continuous with “Be Going To “

[am/is/are + going to be + present participle]

Examples:

 • You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.
 • Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight?
 • You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight.
Positive Negative Question
 

· I am going to be waiting.

· You are going to be waiting.

· We are going to be waiting.

· They are going to be waiting.

· He is going to be waiting.

· She is going to be waiting.

It is going to be waiting.

 

· I am not going to be waiting.

· You are not going to be waiting.

· We are not going to be waiting.

· They are not going to be waiting.

· He is not going to be waiting.

· She is not going to be waiting.

· It is not going to be waiting.

 

· Am I going to be waiting?

· Are you going to be waiting?

· Are we going to be waiting?

· Are they going to be waiting?

· Is he going to be waiting?

· Is she going to be waiting?

· Is it going to be waiting?

Санамж: “will” эсхүл” be going to” хоёрыг аль нэгийг нь хэрэглэж бага зэргийн ялгаатай утга бүхий Future Continuous үүсгэж болно.

Use 1: Ирээдүйд тасалдсан үйл

Ирээдүйд урт хугацаанд үргэлжлэх үйл нь богино хугацаанд үргэлжлэх үйлээр тасалдахад энэ цагийг хэрэглэнэ.

Examples:

 • I will be watching TV when she arrives tonight.
 • I will be waiting for you when your bus arrives.
 • I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
 • He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

Санамж:

Дээрх жишээ өгүүлбэрүүд дэх доогуур зураасаа тэмдэглэсэн байгаа үгс орсон Гишүүн өгүүлбэр нь Future Simple биш Present Simple цаг дээр бичигдсэнийг анхаарах хэрэгтэй. Учир нь тухайн Гишүүн өгүүлбэр нь Time Clause юм. Өмнөх хичээлүүд дээр заасанчлан Time clause байгаа тохиолдолд ирээдүй цагийг хэрэглэж болохгүй.

Use 2: Ирээдүйд тодорхой хугацаанд тасалдах

Хэрэглээ нэг дээр Future Continuous цаг нь ирээдүй дэх богино үйлээр тасалдаж байсан. Үүнтэй адилаар энэ цаг нь тодорхой нэг хугацаанд тасалдаж болно.

Examples:

 • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  I will be in the process of eating dinner.
 • At midnight tonight, we will still be driving through the desert.
  We will be in the process of driving through the desert.

Санамж:

Future Simple цаг дээр тодорхой хугацаа нь тухайн үйл эхлэх эсхүл дуусахыг заадаг. Future Continuous цагт тодорхой хугацаа нь үйл тасалдахыг заадаг. Доорх жишээн дээр эхнийх нь 6 цагт хоолоо идэж эхлэх буюу Future Simple цагийг ашигласан бол дараагийнх нь 6 цагаас өмнө хоолоо идээд эхэлчихсэн буюу 6 цагт хоолоо идэж л байх болно гэсэн Future Continuous цагийг илэрхийлж байна.

Examples:

 • Tonight at 6 PM, I am going to eat dinner.
  I am going to start eating at 6 PM.
 • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  I am going to start earlier and I will be in the process of eating dinner at 6 PM.

Use 3: Ирээдүй дэх зэрэгцсэн үйл

Нэг өгүүлбэрт Future Continuous цаг орсон 2 өгүүлбэрийг хэрэглэж байгаа бол тэр 2  өгүүлбэр нь яг нэг цагт болж байна гэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл параллель үйл гэсэн үг.

Examples:

 • I am going to be studying and he is going to be making dinner.
 • Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
 • While Ellen is reading, Tim will be watching television. (энэ өгүүлбэр нь “while” гэсэн time clause орсон боловч “is reading” гэсэн ирээдүй цаг хэрэглэсэн байна. Доорхи тайлбарыг харна уу. )
  Notice “is reading” because of the time clause containing “while.” (See Explanation Below)

Use 4: Atmosphere буюу орчны уур амьсгал

Англи хэлэнд тодорхой нэг хугацаанд тодорхой орчинд зэрэг болж буй олон үйл явдлуудаар тухайн орчны уур амьсгал ямар байсныг илэрхийлэхэд энэ цагийг ашиглана.

Example:

 • When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.

Санамж:

Бүх ирээдүй цагтай адил гишүүн өгүүлбэр нь  when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless зэрэг цаг хугацаа заасан үг хэллэгээр эхэлж байвал Future Continuous цаг хэрэглэхгүй. Оронд нь Present Continuous цаг ашиглана.

Examples:

 • While I am going to be finishing my homework, she is going to make dinner. Not Correct
 • While I am finishing my homework, she is going to be  making dinner. Correct

Non-Continuous Verbs / Mixed Verbs

Non-Continuous Verbs-ийг ямар ч continuous цаг дээр хэрэглэж болохгүй анхаарах нь чухал. Бас non-continuous утгатай Mixed Verbs-ийг ч continuous цаг дээр хэрэглэж болохгүй. Эдгээр үгнүүд Past Continuous цаг дээр хэрэглэгдэхээр байвал оронд нь Future Simple цагийг ашиглана.

Examples:

 • Jane will be being at my house when you arrive. Not Correct
 • Jane will be at my house when you arrive. Correct

Adverb буюу дайвар үгийн байршил

Дараах жишээнүүд нь always, only, never, ever, still, just, гэх мэт хэл зүйн дайвар үгнүүдийн байршлыг харууллаа.

Examples:

 • You will still be waiting for her when her plane arrives.
 • Will you still be waiting for her when her plane arrives?
 • You are still going to be waiting for her when her plane arrives.
 • Are you still going to be waiting for her when her plane arrives?

Active / passive

Examples:

 • At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. Active
 • At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John. Passive
 • At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes. Active
 • At 8:00 PM tonight, the dishes are going to be being washed by John. Passive

Санамж:

Passive хэлбэрийг түгээмэл хэрэглэдэггүй.

 

Positive

Negative

Question

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: