Хичээл №5: Past Simple Tense

PAST SIMPLE TENSE

Form

[VERB+ed] or irregular verbs

Examples:

* You called Debbie.

* Did you call Debbie?

* You did not call Debbie.

Ихэнх үйл үг нь  дор харуулсан “wait” гэдэг үгтэй адил “ed” дагавар авдаг.

Positive Negative Question
 • I waited.
 • You waited.
 • We waited.
 • They waited.
 • He waited.
 • She waited.
 • It waited.
 • I did not wait.
 • You did not wait.
 • We did not wait.
 • They did not wait.
 • He did not wait.
 • She did not wait.
 • It did not wait.
 • Did I wait?
 • Did you wait?
 • Did we wait?
 • Did they wait?
 • Did he wait?
 • Did she wait?
 • Did it wait?

Дүрэм бус үйл үгнүүд

“have,” гэх мэт нэлээн олон үйл үгнүүд Past Simple цаг дээр дүрэм бус хэлбэртэй байдаг. Эдгээрийг хэрэглэхдээ дүрмийн бус үйл үгийн хүснэгтийг ашиглах хэрэгтэйг анхаарвал зохино. Асуух болон үгүйсгэх хэлбэрт “did” туслах үйл үг ашигладаг. Дүрмийн бус үйл үгнүүдийг дараах вэб хуудаснуудаас харж болно. Englishpage.com’s Irregular Verb Dictionary эсхүл Englishpage.com’s Online Irregular Verb

Positive Negative Question
 • I had.
 • You had.
 • We had.
 • They had.
 • He had.
 • She had.
 • It had.
 • I did not have.
 • You did not have.
 • We did not have.
 • They did not have.
 • He did not have.
 • She did not have.
 • It did not have.
 • Did I have?
 • Did you have?
 • Did we have?
 • Did they have?
 • Did he have?
 • Did she have?
 • Did it have?

To Be

“be” үйл үг нь энэ цаг дээр бас л дүрмийн бус хувиргалтай байдаг. Бусад дүрмийн бус үйл үгээс ялгаатай нь Past simple цаг дээр “was”, “were” гэсэн 2 хэлбэртэй байдаг. Мөн асуух болон үгүйсгэх хэлбэр нь ч ялгаатай. Байнга анхаарч байх нэг зүйл бол Past Simple цаг дээрх “be” үйл үг нь “did”-ийг ашиглахгүй.

Positive Negative Question
 • I was.
 • You were.
 • We were.
 • They were.
 • He was.
 • She was.
 • It was.
 • I was not.
 • You were not.
 • We were not.
 • They were not.
 • He was not.
 • She was not.
 • It was not.
 • Was I?
 • Were you?
 • Were we?
 • Were they?
 • Was he?
 • Was she?
 • Was it?

Баймж үйл үг

Баймж үйл үг нь энэ цаг дээр их сонин харагддаг. Анхаарах ёстой хамгийн чухал үйл үг бол “must” юм. Past Simple цаг дээр “must” нь “had to” хэлбэртэй болдог.

“Must””had to”:

 • I must call my wife now.
 • I had to call my wife yesterday.

USE 1: Өнгөрсөнд бүрэн дууссан үйлдэл

Өнгөрсөн тодорхой нэг хугацаанд эхлээд дуусчихсан үйлийг заахад энэ цагийг ашиглана. Зарим тохиолдолд ярьж буй хүн яг тодорхой хугацаагаа дурьдахгүй байж болно. Гэхдээ тэд дотроо

Examples:

* I saw a movie yesterday.

* I didn’t see a play yesterday.

* Last year, I traveled to Japan.

* Last year, I didn’t travel to Korea.

* Did you have dinner last night?

* She washed her car.

* He didn’t wash his car.

USE @2: Өнгөрсөнд бүрэн дууссан, гэхдээ цуврал буюу дарааллан болсон үйл явдлыг илэрхийлнэ

Өнгөрсөнд болж дууссан үйл явдлыг дарааллуулан ярихад хэрэглэнэ. Тэдгээр үйл явдал нь 1-рт, 2-рт, 3-рт гэх мэтээр дарааллан өрнөсөн байх ёстой.

Examples:

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?

Use 3: Өнгөрсөнд үргэлжилсэн зүйлийг ярих

Өнгөрсөнд эхлээд тэгээд дуусчихсан зүйлийн үргэлжилсэн хугацааг ярихад энэ цагийг хэрэглэнэ. Тэрхүү үргэлжилсэн хугацаа нь : for two years, for five minutes, all day, all year гэх мэт хэллэгээр илэрхийлэгддэг.

Examples:

 • I lived in Brazil for two years.
 • Shauna studied Japanese for five years.
 • They sat at the beach all day.
 • They did not stay at the party the entire time.
 • We talked on the phone for thirty minutes.
 • A: How long did you wait for them?
  B: We waited for one hour.

Use 4: Өнгөрсөнд сурсан зүйл, зуршил

Өнгөрсөнд сураад дуусчихсан ямар нэг юм, зуршлын тухай ярихад энэ цагийг хэрэглэнэ. Энэ нь “used to.” хэллэгтэй адилхан утгатай байж болно. always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger гэх мэт хэллэгийг хэрэглэж байгаа нь бид зуршлын тухай ярьж байгааг тодорхой болгодог.

Examples:

 • I studied French when I was a child.
 • He played the violin.
 • He didn’t play the piano.
 • Did you play a musical instrument when you were a kid?
 • She worked at the movie theater after school.
 • They never went to school, they always skipped class.

Use 5: Өнгөрсөнд баттай болсон зүйл болон ерөнхий зүйл ярих

Өнгөрсөнд болсон одоо тийм биш бодит зүйл болон ерөнхий юмыг ярихад хэрэглэнэ. “used to” хэллэгтэй тун ойролцоо гэдгээрээ дээр дурьдсан хэрэглээ 4-тэй төстэй.

Examples:

 • She was shy as a child, but now she is very outgoing.
 • He didn’t like tomatoes before.
 • Did you live in Texas when you were a kid?
 • People paid much more to make cell phone calls in the past.

When-тэй гишүүн өгүүлбэрийг хэрэглэж сурах нь чухал

Гишүүн өгүүлбэр нь утга бүхий үгсээс бүрддэг ч өгүүлбэрийг төгсгөдөггүй. Зарим гишүүн өгүүлбэр “when I dropped my pen…” эсхүл “when class began…” гэх мэтчилэн “when” гэсэн үгээр эхлэдэг. Эдгээр өгүүлбэрийг “when clauses” гэж нэрлэх бөгөөд маш чухал хэсэг юм. Зарим жишээг дор орууллаа.

Examples:

 • When I paid her one dollar, she answered my question.
 • She answered my question when I paid her one dollar.

“When clauses” маш чухал. Учир нь өнгөрсөн цаг дээр “when clauses” 2 өгүүлбэрийн эхэнд болсон үйл явдлыг ирэлхийлдэг. Дээр жишээ болгосон 2 өгүүлбэр нь 2-уул адилхан утгатай. Эхлээд нэг доллар төлсөн ( when I paid her one dollar), дараа нь тэр эмэгтэй миний асуултад хариулсан (she answered my question.) “when I paid her one dollar” гэсэн гишүүн өгүүлбэр нь гол өгүүлбэрийн эхэнд, эсхүл төгсгөлд байх нь чухал биш. Харин доорх жишээ өгүүлбэр бол ялгаатай. Эхлээд тэр эмэгтэй миний асуултад хариулсан (she answered my question.) дараа нь би түүнд нэг 1 доллар төлсөн. Өөрөөр хэлбэл гишүүн өгүүлбэр нь эхэнд болсон үйл явдлыг заана. Тиймээс Гишүүн өгүүблэр буюу “when clause” өгүүлбэрийг эхэлж орчуулна.

Example:

 • I paid her one dollar when she answered my question.

Adverb буюу дайвар үгийн байршил

Дараах жишээнүүд нь always, only, never, ever, still, just, гэх мэт хэл зүйн дайвар үгнүүдийн байршлыг харууллаа.

Examples:

*      You just called Debbie.

*      Did you just call Debbie?

Active / passive

Examples:

*      Tom repaired the car. Active

*      The car was repaired by Tom. Passive

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: