Хичээл №4: Present Continuous Tense

PRESENT CONTINUOUS TENSE

Form

[am/is/are + present participle]

Examples:

*      You are watching TV.

*      Are you watching TV?

*      You are not watching TV.

Positive Negative Question
I am speaking. I am not speaking Am I speaking?
You are speaking. You are not speaking. Are you speaking?
We are speaking. We are not speaking. Are we speaking?
They are speaking. They are not speaking. Are they speaking?
He is speaking. He is not speaking. Is he speaking?
She is speaking. She is not speaking. Is she speaking?
It is speaking. It is not speaking. Is it speaking?

Uses 1: Яг одоо болж буй үйл явдал


Яг тухайн мөчид болж буй ямар нэг зүйлийг илэрхийлэхэд Normal verb бүхий Present Continuous цагийг хэрэглэнэ. Мөн тухайн үед тохиолдоогүй байгаа зүйлийг илэрхийлэхэд ч хэрэглэгдэнэ гэсэн үг.

Examples:

*      You are learning English now.

*      You are not swimming now.

*      Are you sleeping?

*      I am sitting.

*      I am not standing.

*      Is he sitting or standing?

*      They are reading their books.

*      They are not watching television.

*      What are you doing?

*      Why aren’t you doing your homework?

Use 2: Удаан үргэлжилж байгаа үйлийн явцыг заана.

Анли хэлэн дэхь “одоо” гэдэг нь today, this month, this year, this century гэх зэрэг утгыг илэрхийлж болно. Зарим тохиолдолд, урт удаан үргэлжилж байгаа үйл явцыг илэрхийлэхэд энэ цагийг хэрэглэдэг. Гэхдээ энэхүү 2 дахь хэрэглээг яг байнга ашиглана гэсэн үг биш. Доор байгаа жишээнүүд гэхэд л ресторанд хоол идэх зуураа л ярьсан зүйлс юм. Өөрөөр хэлбэл хааяадаа ойр зуурын юм ярихад энэ цагийг хэрэглэдэг гэсэн үг.

Examples:

*      I am studying to become a doctor.

*      I am not studying to become a dentist.

*      I am reading the book Tom Sawyer.

*      I am not reading any books right now.

*      Are you working on any special projects at work?

*      Aren’t you teaching at the university now?

Use 3: Ойрын ирээдүй

Зарим тохиолдолд ойрын ирээдүйд болох эсхүл болохгүй зүйлийн талаар ярихад энэ цагийг хэрэглэнэ.

Examples:

*      I am meeting some friends after work.

*      I am not going to the party tonight.

*      Is he visiting his parents next weekend?

*      Isn’t he coming with us tonight?

Use 4: Байнга л давтагддаж цухалдуулдаг зүйлийнхээ талаар ярихад хэрэглэнэ

Байнга тохиолддог уур бухимдал, зэвүүцэл төрүүлдэг зүйлийнхээ талаар ярихад “always”, “constantly” зэрэг үгсийн хамт энэ цагийг хэрэглэдэг. Энэ нь Present Simple цагтай төстэй боловч  сөрөг утгыг илэрхийлдэг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Examples:

*      She is always coming to class late.

*      He is constantly talking. I wish he would shut up.

*      I don’t like them because they are always complaining.

Санамж: Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs

Non-Continuous Verbs-ийг аль ч continuous цаг дээр хэрэглэдэггүй гэдгийг анхаарах нь маш чухал. Тэгэхлээр Non-Continuous Verbs утгатай Mixed Verb-ийг мөн адил continuous цаг дээр хэрэглэж болохгүй гэсэн үг. Эдгээр үгс орсон Present Continuous цагийг ярих шаардлагатай бол оронд Present simple цагийг ашиглана.

Examples:

* She is loving this chocolate ice cream. Not Correct

* She loves this chocolate ice cream. Correct

Adverb буюу дайвар үгийн байршил

Дараах жишээнүүд нь always, only, never, ever, still, just, гэх мэт хэл зүйн дайвар үгнүүдийн байршлыг харууллаа.

Examples:

* You are still watching TV.

* Are you still watching TV?

Active / passive

Examples:

* Right now, Tom is writing the letter. Active

* Right now, the letter is being written by Tom. Passive

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: