Хичээл №3: Present Simple Tense

THE PRESENT SIMPLE TENSE

Form

v  [VERB] + s/es in third person /3 дугаар бие/

Examples

–       You speak English.

–       Do you speak English?

–       You do not speak English.

Ихэнх үйл үгийн хувьд

Ихэнх үйл үгийн хувьд доор хүснэгтэнд байгаа “run” гэдэг үгтэй адил хувирдаг. 3 дугаар биед хэрхэн “s” залгадаг болохыг анхаарах хэрэгтэй. 3 дугаар биеийн үгүйсгэсэн болон асуусан хэлбэрт “does” ашигладаг.

Positive Negative Question
I run. I do not run. Do I run?
You run. You do not run. Do you run?
We run. We do not run. Do we run?
They run. They do not run. Do they run?
He runs. He does not run. Does he run?
She runs. She does not run. Does she run?
It runs. It does not run. Does it run?

Хүүрэн өгүүлбэрт гуравдугаар биеийн хэлбэртэйгээр үйл үгийн ард нэмэгдсэн “s,” “es” нь s, z, sh, ch, j or zs (as in Zsa Zsa) гэж сонсогддог. Ийм дуудлагаар уншигдах үгсийг доорх хүснэгтэд од*-оор тэмдэглэлээ.

Positive Negative Question
I rush. I do not rush. Do I rush?
You rush. You do not rush. Do you rush?
We rush. We do not rush. Do we rush?
They rush They do not rush. Do they rush?
He rushes. * He does not rush. Does he rush?
She rushes. * She does not rush. Does she rush?
It rushes. * It does not rush. Does it rush?

To Have

“Have” үйл үг нь хүүрнэх өгүүлбэрт гуравдугаар биеийн хэлбэртэй орохдоо дүрмийн бус хэлбэртэй болдог. Ийм дүрмийн бус хэлбэрийг доор од*-оор тэмдэглэлээ.

Positive Negative Question
I have. I do not have. Do I have?
You have. You do not have. Do you have?
We have. We do not have. Do we have?
They have. They do not have. Do they have?
He has. * He does not have. Does he have?
She has. * She does not have. Does she have?
It has. * It does not have. Does it have?

To be

“be” нь Present Simple цаг дээрх дүрмийн бус үйл үг юм. Энэ дүрмийн бус үйл үг орсон тохиолдолд асуух болон үгүйсгэх хэлбэр нь ялгаатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл “does” хэрэглэхгүй.

Positive Negative Question
I am. I am not Am I?
You are. You are not. Are you?
We are. We are not. Are we?
They are. They are not. Are they?
He is. He is not. Is he?
She is She is not. Is she?
It is. It is not. Is it?

Modal verbs = туслах буюу баймж үйл үг

Туслах үйл үгнүүд нь бусад үйл үгнээс ялгаатай харагддаг. Ийм үгнүүд гуравдугаар бие дээр “s” авдаггүйг анхаарах хэрэгэй. Өөрөөр хэлбэл 1, 2, 3 дугаар биений үгс дээр ялгаагүй хэлбэртэй байдаг. Present Simple цаг дээрх modal verb-ийн  үгүйсгэх болон асуух хэлбэр нь дээр “be” үйл үгийг тайлбарласантай адил бусдаасаа ялгаатай байдаг.

Positive Negative Question
I should go. I should not go. Should I go?
You should go. You should not go. Should you go?
We should go. We should not go. Should we go?
They should go. They should not go Should they go?
He should go. He should not go. Should he go?
She should go. She should not go. Should she go?
It should go. It should not go. Should it go?

Use 1: Давтагддаг үйлийг заана.

Энэ цаг нь байнга давтагддаг болон дадал зуршил болсон үйлийг заадаг. Тухайн үйл нь зуршил, хобби, өдөр тутмын үйлдэл, төлөвлөсөн эсхүл байн байн тохиолддог зүйл байж болно.

Examples:

* I play tennis.

* She does not play tennis.

* Does he play tennis?

* The train leaves every morning at 8 AM.

* The train does not leave at 9 AM.

* When does the train usually leave?

* She always forgets her purse.

* He never forgets his wallet.

* Every twelve months, the Earth circles the Sun.

* Does the Sun circle the Earth?

Use 2: Бодит байдал болон ерөнхий зүйл

Аливаа зүйлийг ярьж буй хүн тухайн зүйлээ өмнө нь бодитой байсан, одоо бодитой байгаа, ирээдүйд ч бодитой байх болно гэдэгт итгэлтэй байгаа бол энэ цаг дээр илэрхийлдэг. Мөн хүн эсхүл ямар нэг юмны тухай ерөнхийд нь ярихад хэрэглэнэ. Ярьж буй зүйл нь худлаа байх нь чухал биш.

Examples:

* Cats like milk.

* Birds do not like milk.

* Do pigs like milk?

* California is in America.

* California is not in the United Kingdom.

* Windows are made of glass.

* Windows are not made of wood.

* New York is a small city.

Uses 3: Ойрын ирээдүйд төлөвлөсөн зүйл

Ойрын ирээдүйд төлөвлөсөн зүйлийн тухай ярихад хааяадаа ховорхон хэрэглэгддэг. Ихэнхдээ нийтийн тээврийн талаар ярьж байхад нийтлэг хэрэглэгдэнэ. Гэхдээ бусад төлөвлөсөн зүйлийн талаар ярихад ч хэрэглэж болно.

Examples:

*      The train leaves tonight at 6 PM.

*      The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.

*      When do we board the plane?

*      The party starts at 8 o’clock.

*      When does class begin tomorrow?

Uses 4: Яг одоог заана. Цаашид үргэлжлэхгүй

Яг одоо болж буй болон болоогүй байгаа зүйлийг илэрхийлэхэд энэ цагийг ашиглана. Ингэхдээ Non-Continuous Verbs болон зарим нэг Mixed Verbs-ийг л ашиглана.

Examples:

*      I am here now.

*      She is not here now.

*      He needs help right now.

*      He does not need help now.

*      He has his passport in his hand.

*      Do you have your passport with you?

Adverb placement = Дайвар үгийн байршил

Дараах жишээнүүд нь always, only, never, ever, still, just, гэх мэт хэл зүйн дайвар үгнүүдийн байршлыг харууллаа.

Examples:

*      You only speak English.

*      Do you only speak English?

Ative / passive

Examples:

*      Once a week, Tom cleans the car. Active

*      Once a week, the car is cleaned by Tom. Passive

 

THE PRESENT SIMPLE TENSE

Form

v [VERB] + s/es in third person /3 дугаар бие/

Examples

You speak English.

Do you speak English?

You do not speak English.

Ихэнх үйл үгийн хувьд

Ихэнх үйл үгийн хувьд доор хүснэгтэнд байгаа “run” гэдэг үгтэй адил хувирдаг. 3 дугаар биед хэрхэн “s” залгадаг болохыг анхаарах хэрэгтэй. 3 дугаар биеийн үгүйсгэсэн болон асуусан хэлбэрт “does” ашигладаг.

Positive

Negative

Question

I run.

I do not run.

Do I run?

You run.

You do not run.

Do you run?

We run.

We do not run.

Do we run?

They run.

They do not run.

Do they run?

He runs.

He does not run.

Does he run?

She runs.

She does not run.

Does she run?

It runs.

It does not run.

Does it run?

Хүүрэн өгүүлбэрт гуравдугаар биеийн хэлбэртэйгээр үйл үгийн ард нэмэгдсэн “s,” “es” нь s, z, sh, ch, j or zs (as in Zsa Zsa) гэж сонсогддог. Ийм дуудлагаар уншигдах үгсийг доорх хүснэгтэд од*-оор тэмдэглэлээ.

Positive

Negative

Question

I rush.

I do not rush.

Do I rush?

You rush.

You do not rush.

Do you rush?

We rush.

We do not rush.

Do we rush?

They rush

They do not rush.

Do they rush?

He rushes. *

He does not rush.

Does he rush?

She rushes. *

She does not rush.

Does she rush?

It rushes. *

It does not rush.

Does it rush?

To Have

“Have” үйл үг нь хүүрнэх өгүүлбэрт гуравдугаар биеийн хэлбэртэй орохдоо дүрмийн бус хэлбэртэй болдог. Ийм дүрмийн бус хэлбэрийг доор од*-оор тэмдэглэлээ.

Positive

Negative

Question

I have.

I do not have.

Do I have?

You have.

You do not have.

Do you have?

We have.

We do not have.

Do we have?

They have.

They do not have.

Do they have?

He has. *

He does not have.

Does he have?

She has. *

She does not have.

Does she have?

It has. *

It does not have.

Does it have?

To be

“be” нь Present Simple цаг дээрх дүрмийн бус үйл үг юм. Энэ дүрмийн бус үйл үг орсон тохиолдолд асуух болон үгүйсгэх хэлбэр нь ялгаатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл “does” хэрэглэхгүй.

Positive

Negative

Question

I am.

I am not

Am I?

You are.

You are not.

Are you?

We are.

We are not.

Are we?

They are.

They are not.

Are they?

He is.

He is not.

Is he?

She is

She is not.

Is she?

It is.

It is not.

Is it?

Modal verbs = туслах буюу баймж үйл үг

Туслах үйл үгнүүд нь бусад үйл үгнээс ялгаатай харагддаг. Ийм үгнүүд гуравдугаар бие дээр “s” авдаггүйг анхаарах хэрэгэй. Өөрөөр хэлбэл 1, 2, 3 дугаар биений үгс дээр ялгаагүй хэлбэртэй байдаг. Present Simple цаг дээрх modal verb-ийн  үгүйсгэх болон асуух хэлбэр нь дээр “be үйл үгийг тайлбарласантай адил бусдаасаа ялгаатай байдаг.

Positive

Negative

Question

I should go.

I should not go.

Should I go?

You should go.

You should not go.

Should you go?

We should go.

We should not go.

Should we go?

They should go.

They should not go

Should they go?

He should go.

He should not go.

Should he go?

She should go.

She should not go.

Should she go?

It should go.

It should not go.

Should it go?

Use 1: Давтагддаг үйлийг заана.

Энэ цаг нь байнга давтагддаг болон дадал зуршил болсон үйлийг заадаг. Тухайн үйл нь зуршил, хобби, өдөр тутмын үйлдэл, төлөвлөсөн эсхүл байн байн тохиолддог зүйл байж болно.

Examples:

* I play tennis.

* She does not play tennis.

* Does he play tennis?

* The train leaves every morning at 8 AM.

* The train does not leave at 9 AM.

* When does the train usually leave?

* She always forgets her purse.

* He never forgets his wallet.

* Every twelve months, the Earth circles the Sun.

* Does the Sun circle the Earth?

Use 2: Бодит байдал болон ерөнхий зүйл

Аливаа зүйлийг ярьж буй хүн тухайн зүйлээ өмнө нь бодитой байсан, одоо бодитой байгаа, ирээдүйд ч бодитой байх болно гэдэгт итгэлтэй байгаа бол энэ цаг дээр илэрхийлдэг. Мөн хүн эсхүл ямар нэг юмны тухай ерөнхийд нь ярихад хэрэглэнэ. Ярьж буй зүйл нь худлаа байх нь чухал биш.

Examples:

* Cats like milk.

* Birds do not like milk.

* Do pigs like milk?

* California is in America.

* California is not in the United Kingdom.

* Windows are made of glass.

* Windows are not made of wood.

* New York is a small city.

Uses 3: Ойрын ирээдүйд төлөвлөсөн зүйл

Ойрын ирээдүйд төлөвлөсөн зүйлийн тухай ярихад хааяадаа ховорхон хэрэглэгддэг. Ихэнхдээ нийтийн тээврийн талаар ярьж байхад нийтлэг хэрэглэгдэнэ. Гэхдээ бусад төлөвлөсөн зүйлийн талаар ярихад ч хэрэглэж болно.

Examples:

* The train leaves tonight at 6 PM.

* The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.

* When do we board the plane?

* The party starts at 8 o’clock.

* When does class begin tomorrow?

Uses 4: Яг одоог заана. Цаашид үргэлжлэхгүй

Яг одоо болж буй болон болоогүй байгаа зүйлийг илэрхийлэхэд энэ цагийг ашиглана. Ингэхдээ Non-Continuous Verbs болон зарим нэг Mixed Verbs-ийг л ашиглана.

Examples:

* I am here now.

* She is not here now.

* He needs help right now.

* He does not need help now.

* He has his passport in his hand.

* Do you have your passport with you?

Adverb placement = Дайвар үгийн байршил

Дараах жишээнүүд нь always, only, never, ever, still, just, гэх мэт хэл зүйн дайвар үгнүүдийг

Examples:

* You only speak English.

* Do you only speak English?

Ative / passive

Examples:

* Once a week, Tom cleans the car. Active

* Once a week, the car is cleaned by Tom. Passive

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: